Ochrana osobních údajů

Společnost Nakladatelství IBIS s.r.o., se sídlem Cedrová 1042, Jesenice, 25242, IČ: 24733148, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze oddíl C, vložka 169749 (dále jen „Společnost“), provozovatel internetového obchodu www.ibisbooks.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

 

1.   Osobní údaje a jejich zpracování

1.1.  Kategorie osobních údajů

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které zboží u nás nakupujete.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo.
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené zboží.

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z komunikace mezi Společností a zákazníkem
 • Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných Společností

1.2.  Účely zpracování osobních údajů:

Poskytování služeb a jejich zlepšování.

Abychom mohli poskytovat nabízené zboží a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:

 • Zpracování objednávky zboží objednaného prostřednictvím naší webové stránky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).
 • Upozornění na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.
 • Zákaznická podpora. Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění těchto smluv.
 • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s Vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v aplikaci nebo jinou formou ve věci Vaší objednávky nebo reklamace nebo abychom od Vás získali další informace k reklamaci. Údaje zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu komunikace s klientem, jak je popsán v tomto odstavci.
 • Zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování prodávaného zboží a poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu Vašim právům a zájmům používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě.

Ochrana, bezpečnost a řešení sporů.

Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.

1.3.  Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

a) zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy pro výkon interních procesů a postupů

b) přepravcům za účelem dodání Vámi objednaného zboží a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy

c) dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat

d) třetím stranám, např. právním nebo finančním zástupcům, soudům za účelem zpracování daňových dokladů, vymáhání pohledávek nebo dalších důvodů vyplývajících z plnění našich zákonných povinností

e) veřejným orgánům (např. policie)

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

 

2.   Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

2.1.  Zabezpečení osobních údajů

a) Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

b) U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

c) Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Společnost nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci Společnost přímo způsobila.

2.2.  Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj. po dobu objednávky a záruční doby
 • 2 roky od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů
 • po dobu, po kterou je Společnost povinno jakožto správce povinna uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené Společností jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
 • V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

3.   Práva subjektů údajů

a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.

c) Pro uplatnění svých práv kontaktujte Společnost na emailové adrese info@ibisbooks.cz. Obrátit se můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

d) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které Společnost potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

 

4.   Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na adrese uvedené v zápatí těchto případně využijte následujících kontaktních spojení:

Email: info@ibisbooks.cz

Tel.: +420774689512

 

5.   Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 25.5.2018.